Besiktning

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighetsföretag eller andra beställare.

De ”Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.” enligt SBR,

http://sbr.se/sok-besiktningsman/entreprenadbesiktning/

”Certifierad Entreprenadbesiktningsman

Entreprenadbesiktningsmannens uppgift är att undersöka om kraven enligt kontraktet för en entreprenad är uppfyllda – det vill säga kontroll av om entreprenören fullgjort sitt åtaganden mot beställaren. Besiktning sker både före som under entreprenadens färdigställande.

För att entreprenadbesiktningsmannen ska kunna styrka sin kompetens har SP Certifiering och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund i samverkan utarbetat en kravspecifikation. Certifiering  enligt dessa krav utförs endast av SP Certifiering.

 Kraven för att bli certifierad omfattar följande delar

  • Godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning, alt minst 10 år med ingenjörsarbete
  • Minst 5 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet
  • Omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman
  • Dokumenterad kunskap om entreprenadbesiktning
  • Kunskaper i bygglagstiftning och kvalitetssäkring

Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.” Enligt SP 2015-09-16,
http://www.sp.se/sv/index/services/entreprenadbesiktning/sidor/default.aspx